چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱

اخبار با برچسب کارآفرینی

مدیر کارخانه نوآوری مشهد
دانش بنیان

سرپرست جدید کارخانه نوآوری مشهد معرفی شد

سرپرست جدید کارخانه نوآوری مشهد معرفی شد.

خبر

افزایش همکاری با متخصصان ایرانی خارج از کشور

رویدادی برای جذب ایده‌های فناورانه و نوآورانه جذب بیشتر همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور برگزار شد.