چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱

اخبار با برچسب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

استارتاپ

افزایش همکاری با متخصصان ایرانی خارج از کشور

رویدادی برای جذب ایده‌های فناورانه و نوآورانه جذب بیشتر همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور برگزار شد.