پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب بخش خصوصی

نقش‌ آفرینی بخش خصوصی عامل اثربخشی و ماندگاری اقدامات زیست‌ بوم نوآوری و فناوری - عصرهشتم
استارتاپ

نقش‌ آفرینی بخش خصوصی عامل اثربخشی و ماندگاری اقدامات زیست‌ بوم نوآوری و فناوری

دکتر سورنا ستاری بیان کرد: تمامی اقداماتی که در زیست بوم نوآوری و فناوری صورت می‌گیرد، با نقش آفرینی بخش خصوصی اثربخش و ماندگار می‌شود