چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب اینترنت،سرعت،خوانواده ایرانی،سرعت اینترنت

دسترسی ۲۰ میلیون خانوار به اینترنت ثابت تا سال ۱۴۰۴
خبر

دسترسی اینترنتی ۸۰درصد خانوارهای ایرانی به سرعت۲۵مگابیت بر ثانیه تا سال ۱۴۰۴

با مصوبه شورای عالی فضای مجازی باید ۸۰ درصد خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه به پهن باند ثابت اینترنتی تا سال ۱۴۰۴ دسترسی داشته باشند.