چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب امضای الکترونیکی صادر شده

امضای الکترونیکی صادر شده - عصرهشتم
فناوری

تعداد امضای الکترونیکی صادر شده از مرز یک میلیون در سال گذشت

معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز تتا عنوان کرد: تعداد گواهی‌های امضای الکترونیکی صادره شده در سال جاری از یک میلیون عدد در سال عبور کرده است