سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰

اخبار برگزیده

فناوری

تولید هر فروند هواپیمای کوچک می‌تواند ۳۰۰فرصت شغلی ایجاد کند

توسعه زیست‌بوم هواپیماهای کوچک زیر 19نفر میتواند بازار اشتغالزایی در کشور را رونق می‌دهد به طوریکه هر فروند هواپیما باعث اشتغال مستقیم وغیرمستقیم 300 نفر می‌شود